Japji Sahib


Mantra: Japji Sahib

  • Language: Gurmukhi
    Source: Siri Guru Granth Sahib