Hum Dum Har Har


Mantra: Hum Dum Har Har

 • Complete Mantra:

  Hum Dum har har

  har har hum dum

 • Language: Sanskrit
 • Translation:


  Hum - creative essence of the person
  Dum - pranic essence of the person
  Har - creative essence of God

 • More Information:

  Opens the heart chakra